Mga Bible verses laban sa depression at kawalang pag-asa

Ang mga talatang mababasa sa ibaba ay hindi isang bagay na ipi-print, hahawakan at ihaharap sa kaaway na parang anting-anting. Hindi sa ganyang paraan ginagamit ang mga salita ng Dios.

Magiging kapakinabangan lamang ang mga ito kung isasakabuhayan ang mga katotohanang isinasaad ng mga talata. Halimbawa na ang unang talatang mababasa sa ibaba.

“Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan.” Psalm 34:17

Balikan natin ang mga priests ni Baal sa bundok ng Carmel sa panahon ni Propeta Elijah. Noon ay nanalangin sila kay Baal upang sunugin ang handog na kanilang inihain. Sa kabila ng kanilang pagsisigaw, pag-iiyak, at pagsugat sa kanilang mga katawan ay walang sumagot sa kanilang mga panalangin.

Isang malaking ginhawa at pag-asa na malaman na ang ating Panginoong Dios na buhay ay totoong laging handa na pakinggan at sagutin ang ating mga panalangin sa Kanya. Ngunit ayon sa talata ay dapat ang nananalangin ay isang taong matuwid.

Paano ito? Kapag ipinasya ng puso at gawin na ang Dios lamang ang priority sa lahat ng bagay, na Siya ang masusunod sa mga decisions at hindi ang sariling kagustusan ay itinuturing na ng Biblia na matuwid, at ang panalangin ng isang matuwid ay totoong laging may kasagutan mula sa Kanya. Hindi rin naman ibig sabihin ng talata na sarado na ang Dios sa kalagayan ng mga hindi matuwid.

So para maging totoo ang promises ng talatang nabanggit ay kailangan nating maging matuwid sa harap ng Dios. Magiging totoo lamang ito kung si Jesus ang naghahari sa ating buhay.

Narito pa ang ilang mga talata ng Biblia na subok nang nagbibigay ng pag-asa at lakas sa ating mga nanghihina.

“If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest.” Matthew 11:28

Huwag na nating hintayin na mapagod tayo at saka lamang tatakbo sa Dios. Gawin na nating habit na laging isangguni sa Dios ang mga decisions sa ating buhay.

“God cares for you, so turn all your worries over to him.” 1 Peter 5:7

Siya ang gumawa sa atin. Ibinigay Niya ang sarili Niyang Anak para sa atin. Siya ang ating Ama. Iniisip Niya lagi ang ating kalagayan.

“Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka’t ako’y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.” Isaiah 41:10

Hangga’t ang Dios ang naghahari sa ating buhay ay wala dapat tayong pangamba. May mga pag-aalinlangan dahil tayo ay tao lamang ngunit hindi dapat umabot sa kalagayang “wala nang pag-asa”.

“Sapagka’t ang kaniyang galit ay sangdali lamang; ang kaniyang paglingap ay habang buhay: pagiyak ay magtatagal ng magdamag, nguni’t kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan.” Psalm 30:5

Ang kaparusahan at resulta ng maling decision ay nararapat para sa ating ikatututo. Ngunit ang tagumpay na pangako ng Dios ay buhay na walang hanggan na walang bahid ng kasalanan.

“Ang Panginoon naman ay magiging matayog na moog sa napipighati, matayog na moog sa mga panahon ng kabagabagan;” Psalm 9:9

Kung ikaw ay nasa alon ng kapighatian sa kasalukuyan ay pagkakataon mo itong i-challenge ang Panginoon sa Kanyang pangako. Subukan mo Siya. Hayaan mong Siya ang masunod, at ipanalangin mong ipakita sa iyo ang Kanyang kasagutan.

Nawa ay makatulong ang post na ito upang bumalik at mas lalu pang maging maigting ang ating tiwala sa Dios na ating pinaglilingkuran lalung-lalo na sa panahon ng kabagabagan.